STATUT

Statut Fundacji „Da Radę”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Da Radę” (zwana dalej Fundacją) ustanowiona przez Agatę Pikuła i Agnieszkę Juszczyk (zwanych dalej Fundatorkami) aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Igora Frąszczak, w Kancelarii Notarialnej w Opolu 45-064, przy ulicy Kołłątaja 10/10.

2. Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Nysa.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

3. Fundacja może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

§ 4

1. Fundacja używa pieczątki z danymi identyfikacyjnymi fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i symbolu.

§ 5

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 6

1. Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym ustawą o fundacjach sprawuje minister właściwy do spraw Pracy i Polityki Społecznej.

§ 7

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i inne nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE FUNDACJI

§ 8

Celami Fundacji są:

 1. Prowadzenie i wspierania różnych form edukacji, aktywności i aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów.

 1. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działania budujące rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego;

 2. Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej,

 3. Działania podnoszące efektywność osobistą i zawodową

 4. Działania wspierające promocję i rozwój metod sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.

 5. Pogłębianie i upowszechnianie wiedzy związanej ze stosowaniem metody dramy w edukacji, profilaktyce, resocjalizacji i terapii

 6. Pomoc rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.

 7. Pomoc placówkom i nauczycielom w realizacji celów edukacyjnych.

 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności artystycznej, kulturalno – oświatowej, wychowawczej i sportowej

 9. Inicjowanie, organizacja oraz promocja działalności artystycznej, kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji;

 10. Przygotowanie dzieci i młodzieży jak również osób dorosłych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia – tworzenie środowisk kulturotwórczych

 11. Promocja rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kulturalnego oraz zainteresowań wiedza i sztuką

 12. Promowanie młodych talentów

 13. Aktywizacja społeczeństwa lokalnego do udziału w kulturalnych przedsięwzięciach

 14. promocja i organizacja wolontariatu

 15. Działania służące wyrównywaniu szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 16. Inspirowanie, rozwijanie i wspieranie zainteresowań naukowych i kulturalnych w społeczeństwie

 17. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

 18. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym zapobieganie bezrobociu

 19. Budowanie kapitału społecznego, rozwój postaw obywatelskich, profilaktyka przemocy i uzależnień, edukacja na rzecz różnorodności i tolerancji.

 20. Budowanie w społeczeństwie świadomości własnych praw: praw dziecka, praw człowieka i swobód obywatelskich oraz przeciwdziałanie łamaniu tych praw.

 21. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 22. Działania na rzecz wzrostu wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii, ochrony środowiska, rolnictwa ekologicznego , żywności tradycyjnej i regionalnej

 23. Promocja zdrowego stylu życia

 24. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, środków materialnych i niematerialnych dla realizacji celów statutowych.

 25. Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.

§ 10

Fundacja realizuje cele m.in. poprzez:

 1. Promowanie i prowadzenie różnorodnych form działania, w tym edukacji, służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie objętym celami Fundacji

 2. Organizowanie i finansowanie imprez mających za zadanie promowanie zdrowego stylu życia, promowanie kultury oraz wspieranie edukacji.

 3. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, doradczej, coachingowej i superwizyjnej oraz tworzenie i realizacja programów i przedsięwzięć obejmujących działalność naukową, edukacyjną, oświatową, wychowawczą i kulturalną w zakresie wyznaczonym celami Fundacji;

 4. Udział, organizowanie i finansowanie szkoleń, treningów, konferencji, wykładów, seminariów, sympozjów, dyskusji, pokazów, konkursów, festiwali, giełd, targów, spotkań, uroczystości, imprez kulturalno-oświatowych i akcji społecznych sprzyjających realizacji celów Fundacji;

 5. Prowadzenie działalności publicystycznej, edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej sprzyjającej realizacji celów Fundacji w tym tworzenie stron internetowych, wydawanie i dystrybucję książek, czasopism, gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe, broszur, płyt CD, DVD i wydawnictw specjalnych;

 6. Działania z zakresu marketingu społecznego i reklamy społecznej służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na tematy związane z celami statutowymi;

 7. Działalność charytatywną w zakresie sprzyjającym realizacji celów Fundacji;

 8. Współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicą o podobnych celach działania

 9. Występowanie do organów władzy państwowej i samorządowej w sprawach związanych z celami statutowymi Fundacji,

 10. Organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.

 11. Organizowanie form twórczego, aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 12. Promowanie twórczości młodych adeptów sztuki poprzez organizowanie wystaw, koncertów, odczytów i innych tego typu akcji

 13. Organizowanie cyklicznych i niecyklicznych warsztatów i zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, w tym seniorów

 14. Współpracę z wolontariuszami i praktykami w realizacji celów statutowych Fundacji – promowanie wolontariatu

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 11

1. Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem) kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Zarząd jest powoływany przez Fundatorki

§ 12

1. Ustanawia się następujące stanowiska w Zarządzie: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu.

2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.

3. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci albo odwołania w razie istotnego naruszenia przez niego postanowień Statutu.

5. Odwołanie członka zarządu odbywa się na mocy zgodnych oświadczeń Fundatorów.

6. Zarząd liczy od 2 do 5 Członków Zarządu, w tym Prezesa.

§ 13

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składa Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu w przypadku Zarządu 2 osobowego lub Prezes Zarządu łącznie z jednym z członków Zarządu, bądź Wiceprezes Zarządu łącznie z jednym z członków Zarządu w przypadku Zarządu 3-5 osobowego.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

§ 14

1. Z członkami Zarządu mogą być zawarte umowy o pracę lub o wykonanie czynności wynikających z umów cywilno-prawnych.

 1. Warunki zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji ustala Prezes, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie wyklucza możliwość zawierania umów cywilno-prawnych o takim samym zakresie w jakim zawarto umowę o pracę.

 2. Umowy o pracę lub cywilno-prawne z Prezesem Zarządu zawiera Wiceprezes w przypadku 2 osobowego Zarządu lub łącznie dwóch członków Zarządu w przypadku 3-5 osobowego Zarządu.

4. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

5. W miarę potrzeby mogą być również zatrudnione lub wykonywać czynności na zasadzie umów cywilno-prawnych inne osoby. O takim zatrudnieniu decyduje Prezes Zarządu wraz z jednym Członkiem Zarządu.

6. Zatrudnienie na zasadzie umowy o pracę nie może nastąpić wcześniej niż po uzyskaniu przez Fundację wystarczających środków finansowych.

7. Członkom Zarządu przysługuje na zasadach ogólnych zwrot kosztów podróży.

§ 15

Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1. Decydowanie o realizacji określonych zadań statutowych Fundacji (uchwała większości).

2. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych (uchwała większości).

3. Udzielenie pełnomocnictwa z zastrzeżeniem, iż jego udzielenie  wymaga łącznej decyzji Prezesa Zarządu i jednego z Członków Zarządu.

4. Zarządzanie majątkiem Fundacji.

5. Decydowaniu o przyjęciu darowizn, spadków i zapisów, dotacji, subwencji, grantów i stypendiów (uchwała większości).

6. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, które podpisuje Prezes Zarządu.

7. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu.

8. Uchwalanie regulaminu pracy i wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe.

9. Uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i działalności finansowej.

10. Ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu.

11. Podjęcie uchwały o podjęciu działalności gospodarczej, w celu uzyskania środków na działalność statutową

12. Organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji, jeżeli taką będzie Fundacja prowadziła.

§ 16

1. Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie statutu poprzez uregulowanie funkcjonowania w fundacji innych niż zarząd organów tj. Komisji Rewizyjnej lub Rady Programowej.

 

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 17

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski określony w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 18

1. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną.

2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie celów statutowych określonych w paragrafie 8 oraz poprzez formy działania określone w paragrafie 10 ust.1,2,3,4,5,6,8,11,12,13.

§ 19

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

1. Darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów.

2. Dotacji, subwencji, grantów i stypendiów.

3. Dochodów ze zbiórek, imprez publicznych i aukcji (po uzyskaniu stosownego zezwolenia).

4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji.

5. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

6. Dywidend.

7. Sponsoringu.

8. Innych źródeł, w tym z działalności gospodarczej, jeżeli Fundacja będzie taką prowadziła.

§ 20

Zarządowi Fundacji zabrania się:

1. Udzielania pożyczek (lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji) zaciąganych przez członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu oraz w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż wobec osób trzecich. Niedopuszczalne jest przekazanie majątku bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku Fundacji przez członków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż wobec osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskiej, na zasadach innych niż wobec osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 21

1. Majątek i dochody służą realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 22

1. Dochody i świadczenia na cele statutowe Fundacji mogą być wykorzystane do realizacji potrzeb Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia – Fundacja składa oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu spadku, po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Fundacji. Uchwała zapada większością głosów.

§ 23

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą O rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Fundację decyduje Zarząd w formie uchwały. Po podjęciu takiej uchwały dokonuje się stosownych zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

§ 24

1. Uchwałę w kwestii zmian w statucie podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

2. Zmiany statutu mogą także dotyczyć celów, do których Fundacja została ustanowiona, i sposobu ich realizacji.

 ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Dla efektywnego urzeczywistniania swych celów Fundacja może działać wspólnie z inną Fundacją.

2. Decyzję o współpracy z inną Fundacją podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich jego członków.

§ 26

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. Likwidację przeprowadza Zarząd.

2. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i jej majątku oraz w braku możliwości realizacji celów, dla których została powołana.

3. Momentem decydującym o potrzebie likwidacji Fundacji jest w szczególności sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności zmierzałoby do niewypłacalności.

4. O likwidacji Fundacji Prezes Zarządu zawiadamia ministra właściwego do spraw Pracy i Polityki Społecznej.

5. O przeznaczeniu Majątku Fundacji pozostałego po likwidacji decyduje Zarząd Fundacji.

6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

§ 29

Statut zacznie obowiązywać z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zgadzasz się na ich użycie? więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close